DODÁVAME DO 5 PRACOVNÝCH DNÍ
RÝCHLA MONTÁŽ
PONUKA NA MIERU
KOMPLEXNÁ MONTÁŽ DO 14 PRACOVNÝCH DNÍ
CEZ 750 REALIZÁCIÍ

ZÁRUČNÉ PODMIENKY / PODMIENKY POUŽÍVANIA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

HALYSTANY s.r.o.

IČO: 14320851

so sídlom Jesenická 513, Dolné Jirčany, 252 44 Psáry, Česká republika

(ďalej len „ Predávajúci “)

 

 I.        ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ Obchodné podmienky “) Predávajúceho ako prevádzkovateľa internetového obchodu HALYSTANY.SK  upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v účinnom znení (ďalej len „ Občiansky zákonník “) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „ Zmluva “) uzatvárané medzi Predávajúcim a inou osobou (ďalej len „ Kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho alebo na základe telefonického hovoru s Predávajúcim.

2.    Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.halystany.sk / (ďalej len „ Webová stránka “), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ Webové rozhranie obchodu “).

3.    Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

4.    Ustanovenia odchylné od Obchodných podmienok je možné písomne ​​dojednať v Zmluve. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

5.    Obchodné podmienky sa vzťahujú tak na prípady, keď Kupujúcim je osoba, ktorá uzatvára Zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, teda okrem iného ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku (ďalej len „ Podnikateľ “), ako aj na prípady, keď Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní zmluvy mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo rámec samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „ Spotrebiteľ “). Niektoré práva a povinnosti sú pre Kupujúcich, ktorí sú Spotrebiteľmi, Obchodnými podmienkami upravené odlišne.

6.    Ak uvedie Kupujúci v objednávke alebo pri uzatváraní Zmluvy svoje IČO, berie tým na vedomie, že je považovaný za Podnikateľa a budú pre neho budú platiť ustanovenia Obchodných podmienok pre Podnikateľov.

7.    Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

II.        UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
1.    Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „ Užívateľský účet “). Webové rozhranie obchodu umožňuje, aby Kupujúci vykonával objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z Webového rozhrania obchodu.

2.    Pri registrácii Kupujúci povinne vyplní nasledujúce údaje:

a.    meno a priezvisko;

b.    fakturačná a doručovacia adresa;

c.    e-mail;

d.    telefónny kontakt.

Kupujúci, ktorý je Podnikateľom, pri registrácii navyše povinne vyplní nasledujúce údaje:

a.    firma;

b.    identifikačné číslo;

c.    sídlo.

3.    Pri registrácii na Webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný bez zbytočného odkladu aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu, pokiaľ Kupujúci uvedie nesprávne či nepresné údaje alebo poruší svoju povinnosť aktualizovať údaje v rámci Užívateľského účtu podľa tohto odseku.

4.    Pre prístup do Užívateľského účtu je potrebné zadať prihlasovacie údaje, ktoré Kupujúci uviedol pri registrácii. Kupujúci je povinný svoje prihlasovacie údaje chrániť. Kupujúci je povinný zabrániť akejkoľvek tretej osobe v neoprávnenom prístupe k svojim prístupovým údajom. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne nedostatočnou ochranou jeho prihlasovacích údajov. V prípade podozrenia z prezradenia prístupových údajov alebo ich zneužitia je vo vlastnom záujme Kupujúceho čo najskôr svoje prístupové údaje zmeniť.

5.    Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku neautorizovaného prístupu na Užívateľský účet v dôsledku nedodržania povinností Kupujúceho vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok.

6.    Kupujúci je oprávnený svoj Užívateľský účet kedykoľvek zrušiť.

7.    Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj Užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy (vrátane Obchodných podmienok). Za nevyužívanie Užívateľského účtu je okrem iného považovaná situácia, kedy sa Kupujúci do Užívateľského účtu neprihlási po dobu dlhšiu ako 1 rok.

8.    Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb podieľajúcich sa na prevádzke Webového rozhrania obchodu.

III.        UZATVORENIE ZMLUVY
1.    Obchodné podmienky sa použijú v prípade, keď je tovar Kupujúcim objednaný prostredníctvom Webového rozhrania obchodu alebo prostredníctvom telefonického hovoru s Predávajúcim.

2.    Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo Webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že vplyvom odchýlok snímania a zobrazenia sa môžu jemu zobrazované farby v prezentácii tovaru Webového rozhrania obchodu javiť inak, než ako v skutočnosti vyzerajú. Z rovnakého dôvodu sa môžu pomery veľkostí zobrazovaného tovaru a jeho tvary taktiež na zobrazovacej jednotke Kupujúceho javiť inak, než aké v skutočnosti sú. Za také odchýlky Predávajúci nenesie zodpovednosť, rovnako tak nezodpovedá za prípadnú ujmu Kupujúcemu tým vzniknutú. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka (Právne konanie smerujúce k uzavretiu zmluvy je ponukou, pokiaľ obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzavretá jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z neho vyplýva vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, ak bude ponuka prijatá. ) sa neuplatňuje.

3.    Na objednanie tovaru prostredníctvom Webového rozhrania obchodu vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie najmä o:

a.    objednávanom tovare (objednávaný tovar, ktorý Kupujúci „vloží“, tj stlačením príslušného tlačidla vo Webovom rozhraní obchodu prejaví svoj záujem následne tovar objednať, do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu);

b.    množstvo objednávaného tovaru;

c.    požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, vrátane informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru;

d.    spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru;

e.    e-mailovej adrese a telefónnom kontakte;

f.     doručovacej a fakturačnej adrese.

(ďalej spoločne len ako „ Objednávka “).

4.    Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ Dokončiť objednávku “. Po odoslaní Objednávky už Kupujúci nemôže meniť údaje, ktoré vložil do Objednávky, ani opravovať chyby v Objednávke. Platí, že údaje uvedené v Objednávke sú správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu obdržanie Objednávky bezodkladne po jej obdržaní (ďalej len „ Potvrdenie obdržania Objednávky “), a to e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Užívateľskom účte alebo v Objednávke (ďalej len „ Elektronická adresa Kupujúceho“). Prílohou Potvrdenie obdržania Objednávky budú Obchodné podmienky.

5.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

6.    Pri objednávaní tovaru na základe telefonického hovoru s Predávajúcim je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu údaje o:

a.    objednávanom tovare (najmä názov a kód tovaru, prípadne aj farbu tovaru);

b.    množstvo objednávaného tovaru;

c.    požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;

d.    požadovanom spôsobe platby;

Pri objednaní tovaru na základe telefonického hovoru s Predávajúcim je Kupujúci ďalej povinný Predávajúcemu oznámiť nasledujúce údaje:

a.    meno a priezvisko;

b.    fakturačná a doručovacia adresa;

c.    telefónny kontakt.

Kupujúci, ktorý je Podnikateľom, je ďalej povinný Predávajúcemu oznámiť nasledujúce údaje:

a.    firma;

b.    identifikačné číslo;

c.    sídlo.

7.    Kupujúci má možnosť objednať tovar aj pomocou emailovej správy odoslanej na emailovú adresu info@halystany.sk. Ustanovenie o objednávaní tovaru na základe telefonického hovoru s Predávajúcim sa použije primerane.

8.    Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho a že s nimi súhlasí. Na Obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením Objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť na Webovej stránke.

9.    Telefonickým kontaktovaním Predávajúceho za účelom objednania tovaru Kupujúci potvrdzuje, že sa pred začatím telefonického hovoru oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho a že s nimi súhlasí. S Obchodnými podmienkami má Kupujúci možnosť sa zoznámiť na Webovej stránke.

10.  Odoslanie Objednávky Kupujúcim prostredníctvom Webového rozhrania obchodu je považované za návrh na uzavretie Zmluvy. Rovnako tak je za návrh na uzavretie Zmluvy považovaná objednávka Kupujúceho uskutočnená na základe telefonického hovoru s Predávajúcim alebo objednávka vykonaná na diaľku akýmkoľvek iným spôsobom (napr. e-mailom).

11.   V prípade objednávky Kupujúceho uskutočnenej prostredníctvom Webového rozhrania obchodu alebo e-mailom je Zmluva uzavretá doručením Potvrdenia obdržania Objednávky Kupujúcemu na Elektronickú adresu Kupujúceho, a to s rozväzovacou podmienkou, pokiaľ Predávajúci do piatich (5) pracovných dní dodatočne neoznámi Kupujúcemu, že jeho ponuku odmieta ( ďalej len „ Oznámenie “). Oznámenie môže byť Predávajúcim urobené emailom na Elektronickú adresu Kupujúceho, písomne ​​alebo ústne na základe telefonického hovoru s Kupujúcim. V prípade Oznámenia urobeného písomne ​​je lehota piatich (5) pracovných dní zachovaná, pokiaľ v tejto lehote bolo Oznámenie Predávajúcim odoslané na doručovaciu adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, prípadne v e-mailovej objednávke.

12.  V prípade objednávky Kupujúceho uskutočnenej na základe telefonického hovoru s Predávajúcim je Zmluva uzavretá prijatím návrhu na uzavretie Zmluvy Predávajúcim uskutočneným v rámci telefonického hovoru, a to s rozväzovacou podmienkou, pokiaľ Predávajúci do piatich (5) pracovných dní dodatočne neurobí Oznámenie, že jeho ponuku dodatočne odmieta . Oznámenie môže byť Predávajúcim urobené emailom na Elektronickú adresu Kupujúceho, písomne ​​alebo ústne na základe telefonického hovoru s Kupujúcim. V prípade Oznámenia urobeného písomne ​​je lehota piatich (5) pracovných dní zachovaná, pokiaľ v tejto lehote bolo Oznámenie Predávajúcim odoslané na doručovaciu adresu Kupujúceho oznámenú v rámci telefonického hovoru s Predávajúcim.

13.  V prípade, že Kupujúci pred obdržaním Oznámenia už prevodom na účet Predávajúceho uhradil Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť, je Predávajúci povinný vrátiť uhradenú čiastku späť na účet Kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu od jej obdržania, prípadne od učinenia Oznámenia, ak bolo urobené neskôr .

14.  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri objednávaní tovaru. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

15.  Objednávky a uzavreté Zmluvy sú archivované Predávajúcim v elektronickej forme. Prístup k Objednávkam a archivovaným Zmluvám má výlučne Predávajúci.

IV.        CENA TOVARU
1.    Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo Webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok, tj v prípadoch, keď si Predávajúci a Kupujúci jednoznačne na základe vzájomnej priamej komunikácie dohodnú osobitné podmienky uzavretia Zmluvy.

2.    Predávajúci je oprávnený cenu vo Webovom rozhraní obchodu zmeniť, a to bez výslovného upozornenia Kupujúceho. Zmena ceny tovaru vo Webovom rozhraní obchodu sa nedotýka Objednávok, ktoré už boli Predávajúcemu doručené.

3.    Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V.        PLATOBNÉ PODMIENKY
1.    Kúpnu cenu tovaru podľa Zmluvy uhradí Kupujúci Predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a.    na dobierku, pričom tento spôsob platby je spoplatnený čiastkou vo výške 40, - Sk;

b.    bezhotovostne vopred prostredníctvom platobnej karty Visa alebo MasterCard;

c.    bezhotovostne vopred prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom Rýchleho bankového prevodu;

d.    bezhotovostne vopred prostredníctvom online platby Platba 24 prevádzkovanej spoločnosťou Česká spořitelna, as, IČO: 452 44 782, so sídlom Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000;

e.    bezhotovostne vopred prostredníctvom online platby MojaPlatba prevádzkovanej spoločnosťou Komerční banka, as, IČO: 453 17 054, so sídlom Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407;

f.     bezhotovostne vopred prostredníctvom online platby ePlatby prevádzkovanej spoločnosťou Raiffeisenbank as, IČO: 492 40 901, so sídlom Praha 4, Hviezdova 1716/2b, PSČ 14078;

g.    bezhotovostne vopred prostredníctvom online platby mPeniaze prevádzkované spoločnosťou mBank SA, organizačná zložka, IČO: 279 43 445, so sídlom Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8;

h.    bezhotovostne vopred prostredníctvom online platby Fio Banka prevádzkovanej spoločnosťou Fio banka, as, IČO: 618 58 374, so sídlom Praha 1, V Colnici 1028/10, PSČ 11721;

i.      bezhotovostne vopred prostredníctvom služby Google Pay prevádzkovanej spoločnosťou Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA;

j.      bezhotovostne vopred prostredníctvom platobnej brány GoPay prevádzkovanej spoločnosťou GOPAY sro, IČO: 260 46 768, so sídlom Planá 67, PSČ 37001;

k.    bezhotovostne vopred prostredníctvom platobnej brány superCASH prevádzkovanej spoločnosťou MANUM, sro, IČO: 272 15 555, so sídlom Čiklova 636/11, Nusle, 128 00 Praha 2;

l.      bezhotovostne vopred prevodom na účet Predávajúceho na základe e-mailom zaslaného potvrdenia Objednávky Predávajúcim spolu s platobnými údajmi a číslom Objednávky;

m.   v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru (zaistenie vlastného odvozu tovaru Kupujúcim sa považuje za osobné prevzatie).

2.    V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho a odoslanie tovaru prebieha až po prijatí platby.

3.    Vlastníkom objednaného tovaru sa Kupujúci stane až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

VI.        DODACIE PODMIENKY
1.    Objednávky sú vybavované bezodkladne po uzavretí Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Dodacie lehoty sa líšia podľa druhu objednávaného tovaru a Kupujúcemu sú oznámené vždy pri potvrdení Objednávky tovaru. Dodacie lehoty spravidla nie sú nikdy dlhšie ako 21 dní od potvrdenia Objednávky Predávajúcim, pri tovare, u ktorého dostupnosti je uvedené „skladom“, však obvykle nerobí viac ako 5 pracovných dní. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sú vo Webovom rozhraní obchodu uvedené predpokladané dodacie lehoty, dodacia lehota uvedená v potvrdení Objednávky sa od nich však môže líšiť.

2.    Predávajúci tovar pripraví na osobný odber v jeho predajni, respektíve ho odošle Kupujúcemu až v okamihu, keď Kupujúci uhradí kúpnu cenu v plnej výške podľa čl. V. Obchodných podmienok.

3.    Kúpna zmluva sa dojednáva s výhradou zmeny dodacej lehoty. V prípade, že Predávajúci nebude schopný z rôznych dôvodov dobu dodania dodržať, bude kontaktovať Kupujúceho a informovať ho o predpokladanom termíne odoslania objednaného tovaru.

VII.        PREPRAVA A DODANIE TOVARU
1.       Spôsob prepravy a dodania tovaru si zvolí Kupujúci v Objednávke. Kupujúci si tovar vyzdvihne buď osobne (zaistenie vlastného odvozu tovaru Kupujúcim sa považuje za osobné vyzdvihnutie) vo výdajnom sklade Predávajúceho na adrese Jesenická 513, 252 44, Psáry - Dolné Jirčany (ďalej len „ Výdajný sklad Predávajúceho “), alebo je Kupujúci

●        prostredníctvom prepravcu PPL CZ sro, IČO: 251 94 798, so sídlom K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany alebo

●        prostredníctvom prepravcu TOPTRANS EU, as, organizačná zložka, IČO: 282 02 376, so sídlom Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10

        O voľbe konkrétneho prepravcu rozhoduje Predávajúci podľa rozmeru tovaru.

2.    V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

3.    Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.    V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.    Pokiaľ je Kupujúci Podnikateľ a pokiaľ má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Pokiaľ je Kupujúci Spotrebiteľ a pokiaľ má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu až v okamihu odovzdania tovaru dopravcom Kupujúcemu.

6.    V prípade, že si Kupujúci tovar osobne vyzdvihne v predajni Predávajúceho, Predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu v okamihu, keď Kupujúcemu umožní nakladať s tovarom v predajni Predávajúceho.

7.    Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci.

VIII.        PREVZATIE ZÁSIELKY PRI DODANÍ PREPRAVCOM
1.    Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

2.    Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý je zjavne poškodený, alebo je zjavne poškodený značným spôsobom prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že do zásielky bol neoprávnene vniknutý, resp., že tovar vo vnútri je poškodený (platí aj pre prípady, keď je na kartónu vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu a bezodkladne oznámiť Predávajúcemu na e-mailovú adresu info@halystany.sk.

3.    V prípade, že Kupujúci po otvorení balíka zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť poškodené pôsobením dopravy, treba túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Kupujúcemu je doporučené zaobstarať fotodokumentáciu poškodeného výrobku vrátane prepravného obalu a odoslať s uvedením čísla nákupnej faktúry alebo objednávky Predávajúcemu na e-mailovú adresu info@halystany.sk. Predávajúci bude Kupujúceho obratom informovať o ďalšom postupe.

IX.        ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
A.   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝ JE PODNIKATEĽOM

1.    Kupujúci, ktorý je Podnikateľom, môže od Zmluvy odstúpiť do 2 hodín od odoslania Objednávky, a to jej stornovaním zaslaným na e-mailovú adresu Predávajúceho info@halystany.sk. V prípade, že Kupujúci už uhradil Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť, je Predávajúci povinný vrátiť uhradenú čiastku Kupujúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu. Obdržané finančné prostriedky vráti Predávajúci Kupujúcemu bezhotovostne na bankový účet určený Kupujúcim. Kupujúci je preto súčasne s odstúpením od Zmluvy povinný zaslať Predávajúcemu číslo bankového účtu, na ktorý požaduje vrátenie peňažných prostriedkov.

2.    Ďalej môže Kupujúci, ktorý je Podnikateľom, od Zmluvy odstúpiť iba v prípadoch stanovených v ustanoveniach čl. X. písm. A Obchodných podmienok.

B.   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

1.    Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je dodávka tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu či od Zmluvy, ktorej predmetom je dodávka tovaru v uzavretom obale, ktoré Kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

2.    Ak nejde o prípad uvedený v ustanovení čl. IX. písm. B ods. 1 Obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nemožno od Zmluvy odstúpiť, má Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade, že predmetom Zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

3.    Odstúpenie od Zmluvy môže byť Predávajúcemu zaslané v písomnej forme na adresu Výdajného skladu Predávajúceho či na e-mailovú adresu info@halystany.sk.

4.    Na odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár dostupný na Webovej stránke, využitie vzorového formulára však nie je pre Kupujúceho povinnosťou.

5.    Predávajúci je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný a či je kompletný.

6.    Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.  

7.    V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa ustanovenia čl. IX., písm. B, ods. 2 Obchodných podmienok sa Zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy, a to vrátane všetkého jeho príslušenstva (najmä návodov, záručných listov a pod.).

8.    Ak odstúpi Kupujúci od Zmluvy, znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Vrátenie tovaru formou dobierky nie je Predávajúcim akceptované. Tovar je Kupujúcemu doporučené odoslať doporučene, nie je to však jeho povinnosťou. Po predchádzajúcom dohovore môže byť tovar vrátený aj osobne vo Výdajnom sklade Predávajúceho.

9.    Ak odstúpi Kupujúci podľa ustanovenia čl. IX., písm. B, ods. 2 Obchodných podmienok od Zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky vrátane prijatých nákladov na dodanie vráteného tovaru Kupujúcemu (náklady na vrátenie tovaru hradí podľa čl. IX, písm. B, ods. 8 Kupujúci), a to do štrnástich ( 14) dní odo dňa, kedy Kupujúci odstúpil od Zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Ak Kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10.  Prijaté peňažné prostriedky budú Kupujúcemu v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa ustanovenia čl. IX., písm. B, ods. 2 Obchodných podmienok vrátené na jeho bankový účet bankovým prevodom, ak s takýmto spôsobom Kupujúci vysloví pri odstúpení od Zmluvy súhlas a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. V takom prípade Kupujúci pri odstúpení od Zmluvy uvedie aj číslo svojho bankového účtu. V ostatných prípadoch budú prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu vrátené rovnakým spôsobom, ktorým ich Predávajúci na základe Zmluvy prijal.

11.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý. darček.

C.   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

1.    V prípadoch, keď má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Zmluvy odstúpiť, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od Zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

2.    Predávajúci je ďalej do štrnástich (14) dní od uzavretia Zmluvy oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Zjavnou chybou v cene tovaru sa najmä rozumie prípad, keď je vo Webovom rozhraní Predávajúceho pri tovare uvedená cena nižšia, než je nákupná cena tovaru, alebo pri cene tovaru prebýva alebo chýba jedna alebo viac cifier alebo zľava tovaru činí viac ako 40 % a tovar nie je zvláštne označené ako výpredajové. V takom prípade je Predávajúci povinný Kupujúcemu odstúpenie od Zmluvy bezodkladne oznámiť na Elektronickú adresu Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci už uhradil Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť, je Predávajúci povinný vrátiť uhradenú čiastku Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

3.    Predávajúci je do štrnástich (14) dní od uzavretia Zmluvy oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade nedostupnosti tovaru z dôvodov na strane jeho dodávateľa alebo v prípade podstatného zvýšenia nákupnej ceny tovaru dodávateľom. V takom prípade je Predávajúci povinný Kupujúcemu odstúpenie od Zmluvy bezodkladne oznámiť na Elektronickú adresu Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci už uhradil Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť, je Predávajúci povinný vrátiť uhradenú čiastku Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

X.        PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
A.   PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE PODNIKATEĽOM

1.    Pre účely práv z chybného plnenia Podnikateľa platí, že tovar je chybný, pokiaľ

a.    nebolo odovzdané v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak neboli akosť a prevedenie dojednané, potom je tovar vadný, ak nebol odovzdaný v akosti a prevedení vhodných na účel viditeľný zo Zmluvy, inak na účel obvyklý, alebo pokiaľ

b.    akosťou alebo prevedením nezodpovedá vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie tovaru určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy.

Za vadu sa považuje aj dodanie iného tovaru alebo vady v dokladoch nutných na užívanie veci.

2.    Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec už pri odoslaní Kupujúcemu, prípadne pri odovzdaní Kupujúcemu v predajni Predávajúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

3.    Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci musel vadu s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy.

4.    Ak je chybné plnenie podstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo

a.    na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

b.    na odstránenie vady opravou veci,

c.    na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d.    odstúpiť od Zmluvy.

Ak nezvolí Kupujúci svoje právo včas, stráca má právo len na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak neoznámi Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od Zmluvy.

5.    Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo

a.    na odstránenie vady, alebo

b.    na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.    Kupujúci je povinný oznámiť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Skrytú vadu je Kupujúci povinný oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

B.   PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

1.    Ak je Kupujúci Spotrebiteľom, patrí mu okrem práv z chybného plnenia, ktoré má Kupujúci, ktorý je navyše nasledujúce práva.

2.    Pokiaľ má tovar pri prevzatí nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

3.    Predávajúci ďalej zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 (dvadsiatich štyroch) mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej na obale tovaru alebo v pripojenom návode. Ak sa prejaví vada počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru predpokladá sa, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase uvedenom v tomto odseku Obchodných podmienok. Vyššie uvedené sa však nevzťahuje:

a.    pri veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;

b.    na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;

c.    pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo

d.    ak to vyplýva z povahy veci.

4.    Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

5.    V prípade, že Kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej lehoty vadu, má právo na reklamáciu. Ak nie je uvedené inak, Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.

6.    Ak nie je k tovaru priložený záručný list, slúži k takémuto tovaru ako záručný list doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list (faktúra alebo účtenka).

7.    Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od Zmluvy odstúpiť.

8.    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak síce ide o vady odstrániteľné, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, pokiaľ sa rovnaká vada prejaví tretíkrát. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od Zmluvy odstúpiť.

9.    Ak sú spoločne s objednaným tovarom poskytované darčeky, nemôže Kupujúci uplatniť právo z vadného plnenia. Kupujúci, ktorý ich Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z vadného plnenia iba do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru formou odstúpenia od Zmluvy. Kupujúci, ktorý je Podnikateľ nie je oprávnený u darčekov uplatniť práva z chybného plnenia.

XI.        POSTUP PRI REKLAMÁCII
1.    Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, musí uviesť svoje kontaktné údaje (adresu, e-mailovú adresu a telefónny kontakt), číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci môže na reklamáciu využiť vzorový formulár dostupný na Webovej stránke, nie je to však jeho povinnosťou. Po predchádzajúcom dohovore môže Kupujúci urobiť reklamáciu taktiež osobne na adrese Výdajného skladu Predávajúceho.

2.    Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný odoslať na vlastné náklady na adresu Výdajného skladu Predávajúceho. Odoslanie tovaru formou dobierky nie je Predávajúcim akceptované. Tovar je Kupujúcemu doporučené odoslať doporučene, nie je to však jeho povinnosťou. Po predchádzajúcej dohode môže Kupujúci tovar na adresu Výdajného skladu Predávajúceho doručiť aj osobne.

3.    Tovar musí byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, musí byť čistý a kompletný. Kupujúcemu je doporučené odoslať tovar v pôvodnom obale, nie je to však jeho povinnosťou.

4.    Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje.

5.    Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu, keď Kupujúci prvýkrát oznámil Predávajúcemu, že tovar je vadný a aké nároky z vadného plnenia požaduje.

6.    Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Za písomné potvrdenie sa považuje aj potvrdenie zaslané na Elektronickú adresu Kupujúceho.

7.    O reklamácii Predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný Kupujúceho upovedomiť. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy. Podmienkou pre začiatok plynutia lehôt uvedených v tomto odseku je, že Kupujúci na rozhodnutie o reklamácii a na vybavenie reklamácie poskytol Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť, teda najmä, že umožnil Predávajúcemu preskúmať reklamovaný tovar.

8.    Záruka za akosť poskytovaná Spotrebiteľom sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol Kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záruka za akosť nepredlžuje.

9.    Pri oprávnenej reklamácii patrí Kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady. Kupujúci zašle požiadavku na úhradu nákladov e-mailom na info@halystany.sk  Do e-mailu uvedie číslo reklamácie, číslo účtu a priloží kópiu podacieho lístka.

XII.        OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.    Informácie o spracovaní obchodných údajov Kupujúcich v súvislosti s plnením Zmluvy sú uvedené v samostatnom dokumente dostupnom na Webovej stránke.

XIII.        RIEŠENIE SPOROV
1.    V prípade, že má Kupujúci sťažnosť, môže túto uplatniť na emailovej adrese Predávajúceho info@halystany.sk , príp. možno sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

2.    V prípade, že dôjde medzi Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, a Predávajúcim k vzniku spotrebiteľského sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci - Spotrebiteľ, podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je buď Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, adresa: Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz , pričom potrebné informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (ADR) Českou obchodnou inšpekciou sú verejne dostupné na internetovej adrese: www.adr.coi.cz/cs , alebo Združenie českých spotrebiteľov, z. ú., adresa: Pod altánkom 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, webová stránka: www.konzument.cz.

3.    Na mimosúdne riešenie sporov možno využiť aj platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr . Kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešenie spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

XIV.        VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA
1.    Ak nie je v Obchodných podmienkach stanovené inak, vzájomná komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim prebieha najmä prostredníctvom e-mailu Predávajúceho info@halystany.sk  a e-mailu Kupujúceho uvedenom v Užívateľskom účte alebo v Objednávke či prostredníctvom telefonického kontaktu Predávajúceho +420 606 211 240 a telefonického kontaktu Kupujúceho uvedeného v Užívateľskom účte alebo v Objednávke. Ak nie je v Obchodných podmienkach stanovené inak, môžu byť oznámenia medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťahujúce sa k týmto Obchodným podmienkam alebo urobené na ich základe, urobené aj v písomnej podobe a druhej strane doručené. Kontaktnou adresou Predávajúceho na účely doručovania je Jesenická 513, 252 44 Psáry - Dolné Jirčany.  

2.    Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú, že v prípade zmeny kontaktných údajov budú o tejto zmene druhú stranu informovať najneskôr do troch (3) pracovných dní, Kupujúci, ktorý má vlastný Užívateľský účet, tak urobí aktualizáciou svojich kontaktných údajov v Užívateľskom účte.

3.    Kupujúci vyhlasuje, že voči fyzickým osobám uvedeným v Zmluve splnil informačné povinnosti podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ohľadom odovzdania osobných údajov takejto osoby Predávajúcemu av tomto ohľade už Predávajúci, ako samostatný správca, nemusí príslušné fyzické osoby ďalej informovať.

XV.        OSTATNÉ USTANOVENIA
1.    Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za používanie tovaru spôsobom, ktorý sa líši od spôsobu použitia uvedeného v návode na použitie daného tovaru. Predávajú tiež nezodpovedá za prípadné vady tovaru vzniknuté v dôsledku užívania tovaru takým nesprávnym spôsobom, alebo škodu vzniknutú Kupujúcemu alebo tretej strane v dôsledku užívania tovaru nesprávnym spôsobom.

2.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom, viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

3.    Vlastnícke právo k tovaru Kupujúci nadobúda až úplné zaplatenie celej kúpnej ceny tovaru.

XVI.        SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.    Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Zmluvy či Obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

2.       Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek ľubovoľne dopĺňať alebo meniť. Toto doplnenie a/či zmena bude uverejnená na Webovej stránke a informácie o tomto doplnení a/či zmene bude Kupujúcemu, ktorý má Užívateľský účet tiež zaslaná na jeho kontaktný e-mail uvedený v Užívateľskom účte. Ku dňu účinnosti nového znenia obchodných podmienok strácajú predchádzajúce obchodné podmienky účinnosti. Zmeny Obchodných podmienok však nemajú vplyv na Zmluvy uzavreté za účinnosti pôvodného znenia Obchodných podmienok. 

3.    Predávajúci je oprávnený uvádzať poskytovanie plnenia Kupujúcemu podľa Zmluvy k svojej vlastnej prezentácii, ako referencii.  

4.    Zmluvné strany vylučujú použitie ustanovení § 557 Občianskeho zákonníka.

5.    Kupujúci súhlasí, že Predávajúci má právo postúpiť na tretiu osobu Zmluvu alebo jej časť. Kupujúci nesmie previesť, postúpiť, zastaviť či inak zaťažiť svoje pohľadávky voči Predávajúcemu bez písomného súhlasu Predávajúceho.

6.    Kupujúci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, na seba týmto preberajú nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle ustanovenia § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

7.    Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie povinností strán alebo môžu mať vplyv na ďalšiu platnosť Zmluvy.

8.    Tieto Obchodné podmienky ako aj všetky právne vzťahy na ich základe vznikajúce sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

9.    Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2022.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY / PODMIENKY POUŽÍVANIA