I. Ochrana osobných údajov v rámci plnenia povinnosti GDPR

Vaše údaje spracovávame podľa platného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb.

Oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „Oznámenie") v spoločnosti Halystany sro so sídlom Jesenická 513, 252 44  Psáry - Dolní Jirčany (ďalej tiež „Organizácia"), ktoré vytyčuje vzájomné práva a povinnosti organizácie ako správcu osobných údajov a fyzických osôb ako subjektu údajov v rámci realizácie ochrany osobných údajov, získaných tiež prostredníctvom online aktivít webu www.Halystany.sk, popr. ďalších webov (ďalej tiež „Web“), ktoré je organizácia prevádzkovateľom a právnych rokovaní s Webom súvisiacich:

 1. Úprava ochrany osobných údajov podľa tohto Oznámenia vyplýva zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v účinnom znení, zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, v účinnom znení a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „GDPR"), účinné k 25.05.2018, kedy v týchto právnych predpisoch môžete nájsť širší opis rozsahu práv a povinností pri ochrane osobných údajov.
 2. Spracovávame a zhromažďujeme iba osobné údaje získané od Vás. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorú nám o sebe oznámite, alebo sú Vašim online konaním generované automaticky a na základe ktorých Vás je možné identifikovať, najčastejšie meno a priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, ďalšie kontaktné údaje zahŕňajúce spravidla telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies a pod.
 3. Organizácia spracováva iba osobné údaje na konkrétne účely na základe právnych základov. Odovzdáme Vaše údaje iným (tzv. spracovateľom) len tak, aby sme mohli splniť naše vzájomné záväzky, teda napr. odovzdávame Vaše údaje prepravnej spoločnosti, aby Vám mohla objednávku doručiť. Vaše údaje nepredávame mimo EÚ.
 4. Vaše osobné údaje spracovávame spravidla 10 rokov, najmä z dôvodu a spôsobom podľa archivačnej lehoty zákona o DPH alebo z dôvodu expirácie súhlasu, ak bol udelený.
 5. Máte právo na informácie, zahŕňajúce tiež právo na prístup k svojim osobným údajom spracovávaných u nás, právo na opravu nepresných údajov, právo byť zabudnutý výmazom Vašich osobných údajov, právo uplatiť obmedzenie spracovania zo zákonných dôvodov, právo na prenesenie svojich osobných údajov inam, námietku proti akémukoľvek spracovaniu osobných údajov a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak bol udelený. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť písomne, najvhodnejšie však na emailovej adrese: info@Halystany.sk alebo prostredníctvom online formulárov webu organizácie. Tým všetkým však nie je dotknuté Vaše právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov www.uoou.cz či uplatiť svoje práva na súde.

 6. V prípade, že organizácia predá či kúpi akúkoľvek časť obchodného závodu či inú obdobnú majetkovú hodnotu, môže organizácia predať či prijať Vaše údaje predpokladanému predajcovi či kupujúcemu takej majetkovej hodnoty a pokiaľ bude organizácia alebo niektoré jej časti prevzaté treťou stranou, budú údaje, ktoré organizácie alebo jej užívatelia a členovia majú, jedným z prevádzaných aktív.

II. Spracovateľmi osobných údajov


Spracovateľmi organizácie sú:

 1. prevádzkovatelia poštových a kuriérskych služieb,
 2. výrobcovia účtovných softvérov,
 3. prevádzkovatelia služieb webhostingu, serverových a cloudových služieb,
 4. prevádzkovatelia iných webov, ktorí inzerujú produkty a služby organizácie na svojich weboch,
 5. poskytovatelia platobných služieb, služieb overovania identity, poskytovatelia kreditných služieb a pod.,
 6. externé reklamné systémy,
 7. poskytovatelia iných technických služieb organizáciu,

výhradne však pri splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:

 • je nutné zapojiť tretiu stranu ako poskytovateľa služieb za účelom naplnenia akéhokoľvek dojednania, ktoré organizácia so subjektom uzavrela (napr. kompletácia objednávky a jej zabalenie, odoslanie balíka prostredníctvom kuriérskej služby, spracovanie bankového prevodu a pod.);
 • ako súčasť predzmluvného rokovania a za účelom prípravy očakávaní uzavretie dojednania podľa písm. a);
 • za účelom použitia analytických informácií, tiež v spolupráci kooperáciu s poskytovateľmi vyhľadávacích služieb, ktorí organizácii pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii ich platforiem (napr. Google Analytics);
 • ak je to od subjektu výslovne požadované (napr. pri používaní metód overovania pomocou sociálnych sietí);
 • ak je to potrebné za účelom vytvorenia, zistenia, vykonávania či ochrany právnych nárokov a/alebo ak to vyžaduje všeobecne záväzný predpis a/alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uchovanie alebo zverejnenie je primerane nevyhnutné, aby organizácia mohla patrične reagovať na nároky voči organizácii, pri súdnom konaní, pri presadzovaní akýchkoľvek dojednaní s užívateľmi či členmi organizácie, v prípade núdze s ohrozením verejného zdravia, úmrtia alebo fyzického zranenia osoby, v rámci vyšetrovania, v rámci ochrany práv, majetku či osobnej bezpečnosti v organizácii, jej užívateľov či členov alebo iných osôb.

Zoznam spracovateľov organizácie:

Stormware s.r.o. - výrobca účtovného softvéru
PPL CZ - dopravca
TOPTRANS SK - dopravca
Google Analytics - štatistika
Upgates - poskytovateľ web hostingu
ZONER software - poskytovateľ web hostingu

III. Účely a právne základy spracovania osobných údajov

Objednávka:
Účel: spracovanie a/alebo vybavenie a/alebo reklamácia a/alebo objednávky.
Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov.

Komunikácia prostredníctvom komunikačných prostriedku.
Účel: komunikácia elektronická (email, GSM, telefonická, fax, prostredníctvom skriptu Webu, online komunikačné služby) a listinná.
Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov a/alebo v súvislosti s oprávneným záujmom organizácie.

Ostatné služby mimo objednávky:
Účel: výkon povinnosti organizácie vyplývajúcej z akéhokoľvek dojednania medzi organizáciou a subjektom, vrátane poskytovania údajov a služieb, ktoré si subjekt v organizácii vyžiadal a ktoré nie sú vybavovaním objednávky.
Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov.

Zasielanie obchodných oznámení:
Účel: zasielanie obchodných oznámení e-mailom, marketingovo podporujúcich Web či weby obchodných partnerov.
Právny základ: Takéto spracovanie sa zakladá na oprávnenom záujme organizácie (najmä marketingová podpora produktu a poradenstvo k nim) a/alebo na základe súhlasu subjektu.

Zaistenie zhody:
Účel zabezpečenia zhody so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvnými a licenčnými podmienkami organizácie, ochranou osobných údajov na strane organizácie, keď niektoré porušenia ktoré organizácia považuje za nevhodné, môžu viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu užívateľského/členského účtu subjektu. Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov a/alebo je nevyhnutné na zistenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov.

Overenie totožnosti:
Účel overovania údajov obsiahnutých v dokladoch totožnosti subjektu a ďalších dokladoch, ktoré od subjektu môžu byť zhromažďované pri registrácii alebo kedykoľvek inokedy počas používania platforiem organizácie.
Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov a/alebo na vytvorenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov a/alebo na zabezpečenie súladu s právnymi povinnosťami organizácie.

Administrácia systémov Webu:
Účel: správa všetkých systému organizácie a interné operácie, vrátane riešenia problému výpadku, zálohovania, obnovy, analýzy dát, vývoja, testovania, výskumu, analytiky, zabezpečenia a na účely prieskumu.
Právny základ: Takéto spracovanie sa zakladá na oprávnenom záujme organizácie (tj zaistenie bezpečnosti platforiem organizácie a zlepšovanie ich parametra).

Štatistické spracovanie:
Účel: zaistenie užívateľskej prívetivosti Webu, vrátane merania jeho výkonu.
Právny základ: Takéto spracovanie sa zakladá na oprávnenom záujme organizácie (tj. meranie a optimalizácia výkonu Webu, napr. Google Analytics, Google Adwords, Sklik.cz apod.) a/alebo je vykonávané so súhlasom subjektu.