DODÁVAME DO 5 PRACOVNÝCH DNÍ
RÝCHLA MONTÁŽ
PONUKA NA MIERU
KOMPLEXNÁ MONTÁŽ DO 14 PRACOVNÝCH DNÍ
CEZ 750 REALIZÁCIÍ

ZÁRUČNÉ PODMIENKY / PODMIENKY POUŽÍVANIA

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

 1. HALYSTANY s.r.o. poskytuje na predávané produkty nižšie uvedené záručné podmienky.
 2. Záručná doba predávaných produktov HALYSTANY s.r.o. je 24 mesiacov od dátumu nákupu kupujúcim a platí iba na území Slovenskej republiky.
 3. HALYSTANY s.r.o. odstráni možné vady tovaru podľa tejto záruky, pokiaľ je predložená faktúra alebo účtenka o kúpe tohto tovaru a pokiaľ tu nie sú naplnené podmienky v bode 9 nižšie.
 4. Pre uplatnenie práv spomenutých v záruke, by mal kupujúci predložiť ním zakúpený tovar na jeho náklady HALYSTANY s.r.o. s kópiou dokladu o kúpe (faktúra či účtenka) tohto tovaru, na ktorý sa záruka vzťahuje, v originálnom balení a so všetkými prvkami a príslušenstvom, ktoré boli súčasťou balenia, popísanou chybou a jej vznikom. Nesplnením týchto podmienok sa uplatnenie záruky zamietne.
 5. HALYSTANY s.r.o. sa zaručuje dať na vedomie do 14 dní a písomne ​​informovať kupujúceho, či uplatnenie záruky je uznané, alebo zamietnuté. Pokiaľ sa uplatnenie záruky uzná, bude kupujúci informovaný o krokoch, ktoré budú podniknuté pre odstránenie vád ao dátume, kedy sa tieto vady odstránia. Pokiaľ sa uplatnenie záruky zamietne, kupujúci bude informovaný o dôvode zamietnutia a tovar mu bude vrátený na jeho náklady.
 6. Pokiaľ poškodenie vznikne v dôsledku chýbajúcich prvkov, ktoré mali byť súčasťou balenia, HALYSTANY s.r.o. chýbajúce prvky pošle na vlastné náklady do 30 dní od doručenia žiadosti o uplatnenie záruky. HALYSTANY s.r.o. nainštaluje chýbajúce prvky len na výslovnú žiadosť kupujúceho v uplatnení záruky a pokiaľ kupujúci doručí tovar so žiadosťou o uplatnenie záruky.
 7. Farebný odtieň plachty sa môže meniť. Mikro trhliny sa môžu objaviť na častiach plachty. Tieto nemajú vplyv na funkciu stanu; tým pádom toto netvorí poškodenie a nie je dôvodom výmeny na základe záruky.
 8. Pokiaľ vady nastali v dôsledku toho, že tovar nemal dané vlastnosti špecifikované HALYSTANY sro, alebo pokiaľ je tovar poškodený, HALYSTANY s.r.o. toto sama opraví na svoje náklady v dobe 30 dní po obdržaní žiadosti o uplatnenie záruky. HALYSTANY s.r.o. má právo túto dobu predĺžiť na maximálne 60 dní od dátumu doručenia žiadosti o uplatnenie záruky. HALYSTANY s.r.o. dá kupujúcemu písomne ​​na vedomie toto predĺženie. Po odstránení vád HALYSTANY s.r.o. sama na svoje náklady zašle tovar kupujúcemu. Opravené alebo vymenené súčasti za bezchybné súčasti sa stávajú majetkom HALYSTANY sro.
 9. Pokiaľ odstránenie vád nie je možné, HALYSTANY s.r.o. vymení vadný tovar za nevadný v dobe uvedenej zhora.
 10. Táto záruka sa vzťahuje iba na vady spôsobené príčinami spočívajúce v predávanom tovare a nevzťahuje sa na poškodenie tovaru vzniknuté po predaji z iných dôvodov, najmä sa nevzťahuje, pokiaľ vady výrobku vznikli v dôsledku:
 11. vlastného používania kupujúceho, najmä ak bol tovar použitý v rozpore s inštrukciami používania HALYSTANY s.r.o.
 12. ak sú dôsledkom bežného používania a opotrebovania tovaru alebo nesprávneho skladovania/dopravy kupujúceho
 13. mechanických, chemických alebo tepelných poškodení
 14. úprav, opráv, zmien vlastností tovaru vykonaných kupujúcim
 15. Ak je kupujúci spotrebiteľom, uplatnenie záručných podmienok nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje možnosť uplatniť záruku na vady tovaru. Vo vzťahu ku kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi, podľa všeobecných zmluvných podmienok dostupných na stránkach www.halystany.sk, zákonné práva v rámci záruky na vady sú vylúčené.
 16. HALYSTANY s.r.o. nie je zodpovedná za škody spôsobené nemožnosťou použiť tovar zaslaný na opravu, najmä kupujúci nemá právo od HALYSTANY s.r.o. nárokovať náklady obetovanej príležitosti.
 17. HALYSTANY s.r.o. nezodpovedá za nedodržanie ustanovení tejto záruky, najmä za nedodržanie stanovených lehôt spomenutých v bodoch 5, 6 a 8, ak sú dôsledkom vyššej moci, vlastnej činnosti kupujúceho, alebo tretej osoby, za ktoré nenesie HALYSTANY s.r.o. zodpovednosť alebo iných nepredvídateľných okolností a okolností nezávislých od HALYSTANY s.r.o.
 18. HALYSTANY s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť podmienky tejto záruky, avšak akékoľvek zmeny v záruke nemajú spätnú platnosť.
 19. Kontaktovať nás môžete emailom info@halystany.sk
 20. Tieto záručné podmienky sú platné od 1.1.2022.

PODMIENKY POUŽÍVANIA 

 1. Niektoré štáty vyžadujú na stavbu stanu stavebné povolenie, obráťte sa na miestny stavebný úrad, či ho potrebujete.
 2. Stan je len dočasná stavba; nemal by byť používaný ako stavba trvalá.
 3. Stan by mal byť postavený v rozumnej vzdialenosti od potrubia, plynového potrubia a elektrického vedenia.
 4. Pred zostavovaním sa uistite, či je vonkajšia teplota nad 15°C. Táto teplota zabráni praskaniu plášťa stanu.
 5. Stan musí byť zostavovaný v súlade s návodom na montáž stanu.
 6. Stan musí byť pripevnený k zemi adekvátnymi kotviacimi tyčami (nie sú súčasťou); všetky otvory v kotevnej pätke by mali byť použité.
 7. Pri zostavovaní stanu by mali byť použité len originálne diely.
 8. Stan nesmie byť postavený počas zlého počasia ako je silný dážď, silný vietor alebo sneženie. 9. V prípade nepriaznivých podmienok by mal byť stan zložený.
 9. Všetky zipsy musia byť úplne zapnuté, alebo úplne otvorené; predíde sa tým akémukoľvek poškodeniu plachty stanu. Zipsy nesmú byť napoly otvorené ani napoly zapnuté.
 10. Uistite sa, že plachta je správne upevnená na konštrukciu. Zabráni sa tým hromadeniu vody na streche a možnému zrúteniu stanu.
 11. Pokiaľ sa na streche stanu nahromadí voda, mala by byť odstránená systematicky.
 12. V zime sa môže na streche hromadiť padajúci sneh. Všetok sneh je potrebné zo strechy odstrániť, aby sa predišlo poškodeniu strešnej plachty.
 13. V okolí stanu musí byť zachovaný primeraný priestor. Umožní, aby napadaný sneh spadol zo stanu.
 14. Užívateľ stanu je zodpovedný za zodpovedajúcu ochranu stanu pred akýmkoľvek poškodením. Stan by mal byť udržiavaný v takom stave, aby sa užívateľovi a veciam vo vnútri stanu nič nestalo. Užívateľ stanu nesie zodpovednosť za ochranu pred poškodením a tiež za to, aby žiadnemu užívateľovi nevznikla škoda.
 15. Otvorený oheň, kúrenie ohňom alebo zváracie náradie sa nesmú používať vo vnútri aj v okolí stanu. Akýkoľvek iný druh kúrenia môže byť použitý, ale nemal by byť postavený bližšie ako 1,5 metra od stien stanu.
 16. Stan môže byť zložený a zabalený jedine pokiaľ je suchý; predíde sa tak tvoreniu plesní.
 17. Záruka je platná len v prípadoch, ktoré sa uskutočnia potom, čo bol stan postavený podľa manuálu a podmienok používania.
 18. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie spotrebného materiálu, ako sú gumené pásky alebo skrutky.
 19. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté nedbalosťou alebo nesprávnym užívaním.
 20. Stany konštrukcie S38 (leto) a SP38 (leto plus) môžu byť použité len v letnom ročnom období.
 21. Stany s PE plášťom môžu byť použité len v letnom ročnom období.
 22. Stany s konštrukciou P50 (zima), PP50 (zima plus), polárne, polárne plus a P78 arktické môžu byť použité celoročne.

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 1. Predpokladá sa, že akonáhle kupujúci (ďalej len „zákazník“) dostal faktúru, bol informovaný o obchodných podmienkach, akceptoval a súhlasil s nimi, a že ich bude dodržiavať.
 2. Objednávky sú realizované v súlade s týmito obchodnými podmienkami, písomnými pravidlami a dohodami so zákazníkom. Ďalšie námietky, podmienky a dohody odlišné od týchto obchodných podmienok vyžadujú, aby boli priložené v písomnej forme a každá musí byť akceptovaná sprostredkovateľom.
 3. Pokiaľ zákazník podľa zákona nepodpísal faktúru alebo účet, má sa za to, že si obchodné podmienky prečítal, akceptoval ich a súhlasili s nimi bez námietok v okamihu odovzdania faktúry. Objednávky je možné zadávať online na www.halystany.sk, prípadne prostredníctvom e-mailu uvedeného na www.halystany.sk, alebo telefonicky v pracovnej dobe a kontakte uvedených na www.halystany.sk.
 4. Objednávka podaná cez internet (objednávkový formulár alebo e-mail) zaväzuje obe strany okamihom podania objednávky.
 5. Zrušenie objednávky je možné iba pred potvrdením objednávky.

- Zrušenie objednávky po začatí jej spracovania je možné iba v prípade, že predávajúci vydá písomnú dohodu. Zrušenie objednávky oprávňuje predávajúceho ponechať si zálohu pri začatí spracovania objednávky, najmä keď boli objednané jednotlivé časti konštrukcie alebo spracovaný projekt objednaného tovaru.  

- Predtým objednané a doručené vrátenie môže byť prijaté iba v prípade, že predávajúci vydá písomnú dohodu. Zákazník sám posúdi vhodnosť tovaru alebo služby pre vlastné potreby.  

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za použitie tovaru v rozpore s pokynmi predávajúceho (užívateľský manuál) alebo chybným výkladom informácií a špecifikácií obsiahnutých v ponuke, projektoch stanov a hál alebo odovzdaných zákazníkovi iným spôsobom.
 2. Ceny uvedené v reklamách či ponukách predávajúceho nepredstavujú ponuku v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 3. Ceny uvedené v reklamách či ponukách predávajúceho sú iba orientačné. Konečná cena je vecou dohody medzi predávajúcim a zákazníkom pred dodaním tovaru, pri zadaní objednávky alebo najneskôr pri spísaní zmluvy.
 4. Ak nie je cena stanovená, vyhradzuje si predávajúci právo zaslať faktúru a použiť ceny platné v deň dodania zásob s prihliadnutím k aktuálnemu cenníku, cenám akcií, colným sadzbám, daňovým sadzbám a menovým kurzom podľa Slovenskej národnej banky.
 5. Predmet zmluvy je vlastníctvo predávajúceho až do úplného zaplatenia ceny zákazníkom a podpísania odovzdávacieho protokolu. Cena je stanovená dohodou.
 6. Povinnosti zákazníka sú nasledujúce:

- úplné dodržiavanie obchodných podmienok a podmienok nákupu 

- úplné dodržiavanie záručného listu, 

- uhradenie objednávky 

 1. Nebezpečenstvo spojené s užívaním stanu alebo haly prechádza na kupujúceho. Kupujúci je povinný poistiť stan, alebo halu, vrátane dojednania poistenia zodpovednosti.
 2. V prípade, že je tovar zaslaný zákazníkovi prostredníctvom prepravcu, výhody a bremená tovaru a nebezpečenstvo možnej straty alebo poškodenia tovaru prechádza na zákazníka v okamihu, keď je tovar odovzdaný dopravcovi. Pokiaľ zákazník príde na rozdiely medzi tovarom, ktorý mu bol zaslaný, a tovarom uvedeným v nakladacom liste, keď mu je tovar doručený, mal by svoje námietky okamžite uviesť na kópii nákladného listu prepravcu. Cieľom tohto postupu je stanoviť pravidlá a rozsah zodpovednosti dopravcu. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany zákazníka má za následok vzdanie sa práva uplatnenia reklamácie na fyzické vady výrobku – pokiaľ je výrobok poškodený.
 3. V prípade, že zákazník preberá tovar sám, výhody a bremená tovaru a nebezpečenstvo možnej straty alebo poškodenia tovaru prechádza na zákazníka v okamihu, keď je tovar vyskladnený predávajúcim. Osoba, ktorá tovar prevezme v mene zákazníka by mala mať písomnú plnú moc od osoby oprávnenej zastupovať zákazníka. Zákazník alebo ním poverená osoba je povinná starostlivo skontrolovať stav tovaru. Toto sa týka najmä fyzického poškodenia alebo viditeľných vád. Po prevzatí tovaru nebudú pripomienky na fyzické poškodenie tovaru, jeho obalu alebo iné viditeľné vady brané do úvahy.
 4. V prípade, že si zákazník tovar nevyzdvihne alebo ho odmietne prevziať v stanovenej lehote, má predávajúci právo tovar uložiť späť do skladu na náklady zákazníka. Pokiaľ omeškanie s vyzdvihnutím zo skladu sprostredkovateľa trvá dlhšie ako dva týždne od dátumu, kedy tovar bol zákazníkovi k dispozícii alebo zákazník odmietne tovar vyzdvihnúť, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť alebo predať tovar na náklady a riziko zákazníka.
 5. Pokiaľ platba nebola uhradená v stanovenej lehote, získava predávajúci právo požadovať: - od zákazníka zaplatenie úroku vo výške aktuálnej zákonnej úrokovej sadzby, - od zákazníka ihneď uhradiť zostávajúce faktúry s neskorším termínom splatnosti,

- od zákazníka uhradiť cenu pred dátumom prevzatia tovaru vyplývajúcu zo skutočnosti, že zákazník má ďalšie objednávky, ktoré sa už spracovávajú.  

 1. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na podmienkach vyrovnania.
 2. Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky. 
 3. V neošetrených prípadoch týchto obchodných podmienok a ďalej v príslušných dohodách so zákazníkom platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.